Nejčastější dotazy – Tvrdá pěna

Nástřik PUR pěny se již ve světě nepoužívá

Technologie nástřiku polyuretanových pěn je v porovnání s jinými technologiemi (natavení asfaltových lepenek, pokládka PVC fólií, pokládka polystyrenu nebo minerálních vat) rozhodně náročnější na odborný, zkušený, školený a zodpovědný personál. Taktéž vyžaduje velké investice do kvalitních technologických zařízení. Proto je tento způsob izolací méně rozšířený, než ty tzv. klasické, kde stačí propan butanový hořák a špachtle, případně horkovzdušná svářečka. V celém světě se však technologie používá, v Evropě je to např. Španělsko, Řecko, Německo, Polsko atd. Nejvíce se používá v USA. Při návštěvě celonárodní americké výstavy NATIONAL ROOF EXPO 2009 v Las Vegas vystavovalo technologii PUR na izolace střech cca 10 % vystavovatelů.

PUR pěna je zdravotně závadná, uvolňuje zdraví škodlivé látky

PUR pěna je zdravotně nezávadná, jako tepelný izolant se přednostně používá např. v potravinářském průmyslu (izolace v pivovarech, mlékárnách, mrazírnách atd.) Všechny lednice a mrazáky jsou výhradně izolovány tvrdou PUR pěnou. Z PUR pěny se nic neuvolňuje. Např. všem obecně známý molitan je měkká forma polyuretanové pěny, na které každý den spíme.

PUR pěna se na slunci rozpadá

Často dochází k záměně pur pěny dvoukomponentní (např. používané na střechy) a jednokomponentní montážní pěny ve spreji (např. používané k montáži oken). Tyto pěny, ač jsou chemicky téměř shodné, mají zcela rozdílné poměrové složení chemických komponentů. U jednokomponentní montážní pěny způsobuje její poměrové složení abnormální nestálost vůči UV záření a otevřenou buněčnou strukturu. Zcela jiná je situace u dvoukomponentní pěny – např. na izolace střech, kde složky A a B jsou mezi sebou beze zbytku zreagovány (stechiometrická reakce) a vliv UV záření se projevuje velmi pomalu a pouze povrchově. Přesto každou pur pěnu je nutno

opatřit UV ochrannou vrstvou – obvykle nátěrem. Nátěr proto tvoří část izolačního systému PUR IZOLACE. Dobře zpracovaná střešní polyuretanová pěna, která byla i dlouhodobě vystavena UV záření však neztrácí své izolační schopnosti.

PUR pěna nemá stabilní izolační vlastnosti.

Pravda je naprostý opak. Právě pro své stabilní izolační vlastnosti je tvrdá PUR pěna používána ve výše zmíněných ledničkách, ale i sendvičových panelech, nebo např. podzemních teplovodních rozvodech. Izolační parametry si zachovává bez patrných změn v obrovském rozsahu provozních teplot, od – 200 do + 110 °C. Důvodem je, že tvrdá pur pěna neobsahuje vzduch a změna teplot a obsah vlhkosti vzduchu tak neovlivňuje izolační parametry PUR pěny.

PUR pěna je vysoce hořlavá a šíří požár.

Jako celá řada plastů, může být i tvrdá PUR pěna různě požárně odolná. Požární odolnost se reguluje obsahem a druhem retardérů hoření. V případě, že zcela chybí, je pěna hořlavá, avšak neskapává. V 90 % aplikací jsou pěny požárně retardované, tzn. jsou samozhášitelné. Krátkodobě snesou teploty do 250°C, bez jakéhokoliv poškození struktury. Izolační systém PUR IZOLACE z požárně technického hlediska splňuje nejpřísnější kriteria dle EN (viz Certifikáty).

Zde opět platí, čím nižší cena výsledného produktu, tím větší riziko. Požární retardéry (obzvláště moderní a vysoko účinné) zvyšují cenu produktu.

PUR pěna na střechách se musí každé dva roky natírat.

PUR pěna použitá jako tepelně a hydroizolační vrstva na střechách se musí natírat tehdy, pokud nátěr viditelně chybí. Minimální životnost kvalitně provedených nejlevnějších nátěrů je 5 let, obvykle však více. Izolační systém PUR IZOLACE nabízí i bezúdržbovou variantu s životností přes 40 let.Životnost nátěrů je různá, je závislá na jeho druhu (chemicky) a nanesené vrstvě.Svoji podstatnou roli hrajou i aplikační podmínky a jejich dodržení a v neposlední řadě i vhodnost typu nátěru na danou střechu.

PUR pěna na plochých střechách je nepochůzná.

PUR pěna používaná v Německu a řadě vyspělých západoevropských zemí jako tepelně a hydroizolační vrstva na střechách musí mít objemovou (specifickou) hmotnost 60 kg/m3. Od této hmotnosti se odvíjí min. pevnost v tlaku cca 4 kg/cm2a více. Tato izolační vrstva je pro potřebu obslužné pochůzky po střechách pochůzná. Rozdílné požadavky však mají „zámořské“ pěny, kde se spokojují s objemovou (specifickou) hmotnost 40 kg/m3. Je zřejmé, že tento deficit hustoty se musí někde projevit : nižší pevnost v tlaku, horší obrysová stabilita a částečně vyšší nasákavost (z dlouhodobého hlediska). Tento neutěšený stav se objevuje i u řady španělských pěn. V klimatických podmínkách Španělska totiž nejsou střešní pěny tak dlouhodobě exponované mrazu a stojící vodě (ledu) jako ve střední a severní Evropě.

PUR pěna na plochých střechách je nevodotěsná.

V prvé řadě je nutno upozornit, že správně provedený nástřik je bezesparý. Pěna s objemovou (specifickou) hmotností 60 kg/m3 má velmi nízkou nasákavost, spolu s UV vrstvou vytvářejí hydroizolační vrstvu.

Pěny s hustotou 40 kg/m3 mají částečně vyšší nasákavost (z dlouhodobého hlediska), jako hydroizolace na střechu nepatří.

Tloušťka izolační vrstvy je nerovnoměrná.

Norma DIN 18 159 umožňuje toleranci tloušťky 20%, přičemž aritmetický průměr nejméně 10 ti měření musí splňovat jmenovitou (nebo dohodnutou) tloušťku vrstvy. Zkušený personál má tloušťku nástřiku v toleranci 5 mm.

Jinou věcí je, že nástřik věrně kopíruje podloží, tzn., že např. spoj asfaltových pásů v podkladu je věrně zobrazen ve vrstvě 30 mm (i více) silné. Je nutno si uvědomit, že tepelně izolační vrstva musí izolovat na všech místech povrchu rovnoměrně, tzn. že kopírování tvaru podkladu je velkou výhodou této technologie.

Izolační vrstva se smršťuje.

Smršťování izolační vrstvy na střeše je pouze důsledek nekvalitně provedené práce nebo volby nevhodné pěny. Příčina může být jak ve špatně zpracované pěně tak v nedostatečné přípravě podkladu. Součinitel délkové roztažnosti tvrdé pur pěny se pohybuje v rozmezí 5 – 8 x 10-5 .K-1, tzn. 0,00005 m při nárůstu teploty o 1oC pro délku 1 m. Vzhledem k faktu, že stříkaná pěna celoplošně dokonale kotví k podkladu a přirozená roztažnost je takto nízká, nelze o abnormálním smršťování vrstvy jako přirozené negativní vlastnosti vůbec mluvit.

Izolační vrstva z PUR pěny je velmi těžká.

Objemová (specifická) hmotnost PUR pěny používané na izolace střech činí cca 60 kg/m3. Při tloušťce vrstvy 30 mm má 1 m2 hmotnost 1,8- 2,0 kg ! Izolační systém PUR IZOLACE s bezúdržbovou variantou silikon/drcená břidlice/pečetící silikon transparent max. 4 kg/m2.

Máme nabídku na izolaci střechy „nejdokonalejší a nejchytřejší pěnou“ se zárukou 35 let. Můžeme tomu věřit?

Záruky výrazně přesahující 10 let, obzvláště od firem, které začali před pár lety a dodnes se „učí“ jsou více než podezřelé. Často se také objevují záruky na materiál 50 – 100 let a tenkým drobným písmem záruku na práci 24 měsíců.Paradoxně se často jedná o živnostníky nebo S.R.O., s minimálním základním jměním. Dodržení záruky 35 let (nebo i pouze 15) je proto naprostá utopie a pouze reklamní tah na nezkušeného zákazníka. Naopak, takového nesmyslné záruky jsou důvodem vyřadit takového dodavatele. Pozor, je důležité nezaměňovat pojem záruky a životnosti!

PUR-IZOLACE s.r.o. – Váš možný partner pro zodpovědnou realizaci od roku 1991.